Samenwerken met partners

Partnerschap en maatschappelijke positionering

Om onze leerlingen te begeleiden naar een passende plek in de maatschappij is goed partnerschap van essentieel belang. Hiertoe is ons interne netwerk zo georganiseerd dat eenieder vanuit de rol die hij heeft de verantwoordelijkheid draagt voor een ononderbroken leerproces van de leerling. Vaste (jeugd)zorgaanbieders in de school worden ingezet om maximaal tegemoet te komen aan de intensieve ondersteuningsbehoeften die onze leerlingen hebben. Wij werken zoveel als mogelijk vanuit het één kind, één plan principe in samenwerking met de leerling, de ouders en ketenpartners. Hier vindt een duidelijke afstemming plaats met alle betrokkenen rondom de leerling. Om onze bijdrage te leveren aan passend onderwijs voor iedere leerling onderhoudt de school nauwe contacten met relevante onderwijspartners.

Met deze partners werken wij intensief samen om onze leerlingen de beste kansen op ontwikkeling te bieden.

 

1. SJSO (specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs)

‘Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp voor leerlingen in het speciaal onderwijs die direct toegankelijk is op school. Op onze school zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar, zonder aparte verwijzing of besluit van de gemeente. Op deze manier kan individueel, of in kleine groepjes kinderen, goede ondersteuning geboden worden aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Cordaan

Cordaan Jeugd is door de gemeente gecontracteerd om SJSO te bieden op Orion. De begeleiding wordt geboden door Canisha Burger van Cordaan Jeugd. De begeleiding wordt individueel (in of buiten de klas) ingezet namelijk: gericht op het begeleiden van het (externaliserende of internaliserende) gedrag, begeleiden van sociale interacties, vergroten van (sociale) vaardigheden.

Levvel

Spirit en de Bascule hebben vanaf 1 juli 2020 hun expertises gebundeld en gaan verder als Levvel. De hulpverlening van Levvel is laagdrempelig. De jeugdhulpverlener werkt systemisch en zien meerwaarde in zowel jeugdhulp op school als jeugdhulp in de gezinssituatie. De samenwerking tussen school, jeugdhulpverlening en het gezin draagt hiermee positief bij aan de (leer)ontwikkeling en de ontplooiing van leerlingen. Door de nauwe samenwerking met zowel het onderwijs(zorg)team als het gezin wordt er één heldere lijn getrokken en zo effectief mogelijke hulpverlening geboden. Met als einddoel een ononderbroken schoolloopbaan. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat de medewerkers een goed beeld hebben van de gezinssituatie en ook verbindingen kunnen leggen met eventuele andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin. Hiermee wordt de samenwerking en afstemming met overige zorg rondom het gezin versterkt. 

Daarnaast is er een team van Jeugdhulpspecialisten (JHS) en een Kind- en Jeugdpsychiater betrokken. De JHS-en zijn gedragswetenschappers / basispsychologen. De JHS is het eerste aanspreekpunt voor het schoolteam en schakelt de Kind- en Jeugdpsychiater in waar nodig. De mederwerks die gekoppeld zijn aan onze school zijn; Randell Thorpe, Damien Heil en Mirjam Masereeuw.

2. Samenwerking buiten de SJSO

Stichting Jongeren die het Kunnen (JDK)

Op onze locatie bieden wij in het kader van vrijetijdsbesteding ook professionele begeleiding aan via het naschoolse programma van Jongeren die het Kunnen (JDK). Vervoer van en naar locaties buiten school - en naar huis - wordt georganiseerd door JDK. 

Jeugdarts GGD Amsterdam

Indien nodig is er op maandag onze schoolarts van de GGD op school aanwezig. Zij heeft een rol bij de toelating van leerlingen en heeft binnen de Commissie van Begeleiding een belangrijke adviserende rol. Lees verder voor meer informatie over GGD Amsterdam Jeugd.

 

Tamino

Tamino zet kunst- en cultuur in als middel om de belevingswereldvan de jongeren te vergroten, hen hun eigen interesses en talentente ontdekken en verder te ontwikkelen. Kunst is, mede door deverbeeldingskracht, bij uitstek een middel om te werken aan(culturele)identiteit. De kunstdocenten hebben ook voor de belevingswereld en voor de verschillende leefwerelden waarin jongeren zich bevinden. In het creatieve maakproces komen deze werelden samen.

De kunstdocenten van Tamino verzorgen lessen tijdens de verlengde schooldag en tijdens de Zomerschool.

Philadelphia

Na schooltijd, en tijdens de vakanties of studiedagen, wordt op onze locatie opvang verzorgd door Philadelphia. De naschoolse opvang is vanaf het uitgaan van de school tot 18.00 uur.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Groep, Veilig thuis, Samen doen en OKT

  • Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en William Schrikker Groep (WSG) werken middels drang en dwang maatregelen.
  • Veilig thuis Amsterdam Amstelland onderzoekt de signalen die vanuit school gemeld worden rond de veiligheid van een kind.
  • Daarnaast melden wij in overleg met ouders kinderen aan bij 'Samen doen', als er problemen spelen op meerdere leefgebieden.
  • Tevens is er een Ouderkindadviseur (vanuit het OKT) op school aanwezig, die bij lichte opvoedingsvragen ondersteunt en beschikkingen maakt voor gespecialiseerde (GGZ) hulp die buiten de school plaatsvindt.

3. Extern lesaanbod

Qpido

De gemeente Amsterdam heeft geld beschikbaar gesteld voor preventieve activiteiten ten behoeve van voorlichting met betrekking tot liefde en grenzen. De vier voorlichtingslessen van het pakket ‘Liefde is…’ leert leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan, leert hen grenzen te herkennen bij zichzelf en anderen en die te respecteren. Tijdens de lessen worden aparte jongens- en meidengroepen gemaakt. Jongens krijgen les van mannen; de meisjes van vrouwen. Iedere week worden er andere thema’s behandeld. De onderwerpen zijn: seksualiteit, mannen, meisjes, liefde, grenzen, loverboys, nee en ja zeggen, homoseksualiteit, genderdiversiteit en social media. Dit betreft vier lessen. De vijfde les gaat over Sexting en grooming. Deze lessen worden gegeven aan de midden- en bovenbouwklassen.

Scharlaken Koord

De gemeente Amsterdam heeft geld beschikbaar gesteld voor preventieve activiteiten ten behoeve van voorlichting en preventie met betrekking tot de loverboy - problematiek. De gemeente Amsterdam i.s.m. de GGD heeft Scharlaken Koord te Amsterdam opdracht gegeven preventielessen te organiseren in het Voortgezet Onderwijs, gericht op meiden in het VSO. Scharlaken Koord heeft een specifiek lesprogramma ontwikkeld voor o.a. deze doelgroep. Ook onze school doet mee aan deze lessenserie die gegeven wordt aan een groep meiden die hiervoor geselecteerd wordt door school.

St. Siriz

Onbedoeld Zwanger: één keer in het schooljaar wordt er voorlichtingen verzorgd door stichting Siriz. In deze voorlichting denkt de stichting met ons mee om de leerlingen op onze locatie weerbaar te maken in relaties, de complexiteit van een onbedoelde zwangerschap en het ongeboren leven.

Orion Werkstraat

De Orion Werkstraat heeft als doel om iedere jongere - die daarvoor in aanmerking komt - naar betaald werk of arbeidsgerichte dagbesteding en begeleid werken te begeleiden. In de Orion Werkstraat, een samenwerkingsverband van alle vier Orion Colleges, helpen we de jongeren aan werk en coachen wij hen in hun loopbaan. Op basis van een assessment wordt een onderwijsaanbod op maat gemaakt voor zowel op school als bij de stage. Lees verder

Geld Gappie

De pilot is 1 januari 2020 gestart met leerlingen van Orion College Zuidoost. Onder leiding van een Geld Gappie (professional) vragen ze de digiD, zorgverzekering, zorgtoeslag en Woningnet zélf aan voorafgaand aan hun 18de verjaardag. Ze worden tot hun 19e jaar actief gemonitord. Gaat er toch iets mis, dan wordt er naar aanleiding van vroegsignalering direct ingegrepen.

 

Hoe word je rijk?

Hoe word je rijk?’ richt zich op leerlingen van 15 tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs en stelt zich tot doel om met een zorgvuldig uitgedacht onderwijsprogramma jongeren noodzakelijke tools mee te geven om niet in de schulden te komen na de 18e verjaardag. De leerlingen krijgen een uur les over onder andere contracten en mobiele telefonie, boete, fraude, studiefinanciering, zorgverzekering en het incassotraject. Het lesprogramma is interactief met o.a. eigen gemaakte films en een doordachte didactische aanpak die het kennisniveau, het handelingsniveau en de actiebereidheid van de jongeren verhoogt.

Transfercoaching

Naar aanleiding van het IBO onderzoek “jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt” wordt in Amsterdam een pilot vormgegeven. Het plan van de pilot komt van VSO Orion, samen met Altra, KPCN, ROC van Amsterdam, MEE en de Gemeente Amsterdam. De pilot gaat over het vormgeven van begeleiding door een “transfercoach”. Het idee achter deze pilot is dat de coach al binnen de schoolperiode een samenwerkingsrelatie aangaat met leerlingen met een ondersteuningsvraag. De jongeren worden niet alleen geholpen in het stuk onderwijs/werk, maar juist ook in alles daaromheen. Ze leren omgaan met hun gedrag, met geld, naar zelfstandig/begeleid wonen en in vrijetijdsbesteding. De transfercoach treedt, naarmate de zelfstandigheid toeneemt, steeds meer op de achtergrond. De leerling geeft aan dat hij zelf verder kan, weet wat hij wil, zit op een plek, weet waar hij terecht kan als het niet goed gaat.

Cultuur

Om onze leerlingen goed te laten participeren in de samenleving gaat onze aandacht zowel uit naar goed burgerschapsonderwijs als culturele vorming. Jaarlijks bezoeken wij verschillende culturele instellingen.

 

Sollicitatietrainingen

Naast het assessment dat wij afnemen bij de leerlingen van de middenbouw, verzorgen wij sollicitatietrainingen en het leren werken met een portfolio. Deze trainingen zijn bedoeld voor leerlingen die eraan toe zijn. Verder zijn er coachingsgesprekken met leerlingen. Deze gesprekken gaan over de talenten van de leerlingen, maar ook over bewustwording van de eigen mogelijkheden.

 

Verlengde schooldag

Voor de leerlingen van Orion College Zuidoost is de toegang tot sport sociaal-culturele activiteiten niet vanzelfsprekend. De school kent daarom een grote meerwaarde toe aan kunst, cultuur en sport voor haar leerlingen omdat: - Het bijdraagt aan de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale identiteit en eigenheid van de leerlingen. - Het zelfvertrouwen vergroot, het de leerlingen activeert en het de interesse in de maatschappij verbreedt. -Kunst en cultuur verrast en nieuwe inzichten brengt en het dus dé manier om de horizon van onze leerlingen te verbreden. Orion College biedt daarom verlengde schooldag(en) aan. Leerlingen blijven langer op school. en doen mee aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.